Baznīcas iela 39-5, Rīga, LV-1010
Telefoni:
67298570, 67502062
29406858, 29230909
E-pasts: info(at)lkl.lv

Nekustamais īpašums

Biroja advokāti nodrošina klientu interešu aizsardzību lietās ar un par nekustamo īpašumu.

Mehānisms, kas garantē indivīda tiesības uz īpašumu ir neatņemama Latvijas valstiskās iekārtas demokrātisko principu nodrošināšanas sastāvdaļa. Sevišķa nozīme tam ir attiecībā uz nekustamo īpašumu, jo tā tirgus vērtība aizvien pieaug. Tāpēc ļoti svarīgi ir apzināties Civillikuma 994.pantu saturu, ka „Par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatās". Līdz ierakstīšanai zemesgrāmatās nekustama īpašuma ieguvējam pret trešajām personām nav nekādu tiesību: viņš nevar izlietot nevienu no priekšrocībām, kas saistītas ar īpašumu, un viņam jāatzīst par spēkā esošu visa uz šo nekustamo īpašumu attiecošās tās personas darbība, kura pēc zemesgrāmatām apzīmēta par šā īpašuma īpašnieku.

Zemesgrāmatās jāieraksta ne vien katrs nekustama īpašuma atsavinājums, bet arī katra tā īpašnieka maiņa. Tāpat būtiska ir arī informācija par lietu tiesībām, kas apgrūtina nekustamu īpašumu, dažādas aizsargjoslas, ceļa servitūti, nomas vai ķīlas tiesībām.