Stabu iela 13-2, Rīga, LV-1010
Telefoni:
67298570, 67502062
29406858, 29230909
E-pasts: info(at)lkl.lv

Preču zīmes

Biroja advokāti un sadarbības partneri nodrošina klientu interešu pārstāvību un klienta interešu ievērošanu saistībā ar preču zīmēm.

Preču zīme – apzīmējums, kuru lieto, lai kāda uzņēmuma preces atšķirtu no citu uzņēmumu precēm. Latvijā preču zīmju jomu regulē likums „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm". Tiesības uz preču zīmi var iegūt jebkura fiziskā vai juridiskā persona. Katrai personai var piederēt vairākas preču zīmes. Preču zīme var būt divu vai vairāku personu kopīpašums. Komercdarbībā var lietot nereģistrētas preču zīmes.

Latvijā preču zīmju reģistrāciju un apriti regulē Patentu valde, kura pieņem un izskata fizisko un juridisko personu pieteikumus izgudrojumu, dizainparaugu un preču zīmju tiesiskajai aizsardzībai; veic izgudrojumu, dizainparaugu un preču zīmju ekspertīzi, izsniedz tos aizsargājošos patentus un apliecības, kārto attiecīgos valsts reģistrus.