Tiesvedība Civillietās

Mūsu biroja advokāti veic klientu pārstāvību civilprocesos, administratīvajos procesos un aizstāvību administratīvo pārkāpumu procesos. Ja pusēm strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā vienojoties, tad strīdu var turpināt risināt tiesā. Civilprocesa likums nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā. Mūsu pieredze tiesās izskatāmajās civillietās aptver visplašāko civiltiesību un komerctiesību jautājumu loku, tajā skaitā:

  • tiesvedības par īpašuma tiesību jautājumiem
  • parādu piedziņa
  • sabiedrību prasības pret valdi un padomi
  • sabiedrību dalībnieku un akcionāru strīdi
  • no ģimenes tiesībām izrietošas tiesvedības
  • no mantojuma tiesībām izrietošas tiesvedības

Advokāti sniedz juridisko palīdzību arī Latvijas tiesu, ārvalstu tiesu spriedumu izpildes procesā, sadarbojoties ar tiesu izpildītājiem. Sadarbībā ar mūsu kolēģiem citās valstīs, palīdzam klientiem nodrošināt viņu interešu pārstāvību tiesu procesos ārvalstīs, kā arī nodrošināt Latvijas tiesu spriedumu izpildi ārvalstīs.