Noziedzīgi iegūta manta

Izmeklētājam ar uzraugošā prokurora piekrišanu vai prokuroram ir tiesības pirmstiesas kriminālprocesā radušos mantisko jautājumu savlaicīgas atrisināšanas un procesa ekonomijas interesēs izdalīt no krimināllietas materiālus par noziedzīgi iegūtu mantu un uzsākt procesu, ja pastāv šādi nosacījumi:

  • pierādījumu kopums dod pamatu uzskatīt, ka manta, kura izņemta vai kurai uzlikts arests, ir noziedzīgi iegūta vai saistīta ar noziedzīgu nodarījumu;
  • objektīvu iemeslu dēļ krimināllietas nodošana tiesai tuvākajā laikā (saprātīgā laika periodā) nav iespējama vai tas var radīt būtiskus neattaisnotus izdevumus.

Lēmumā procesa virzītājs norāda:

  • ziņas par faktiem, kas pamato mantas saistību ar noziedzīgu nodarījumu vai mantas noziedzīgo izcelsmi, kā arī to, kādi lietas materiāli pamato šādu ziņu esību un tiek izdalīti no izmeklēšanā esošās krimināllietas par noziedzīgu nodarījumu;
  • kuras personas ir saistītas ar konkrēto mantu;
  • kādu rīcību ar noziedzīgi iegūtu mantu viņš ierosina;
  • cietušo, ja tāds ir.

Tiesai izskatot materiālus par noziedzīgi iegūtu mantu, jāizlemj ir sekojošais:

  • vai manta ir noziedzīgi iegūta vai saistīta ar noziedzīgu nodarījumu;
  • vai ir zināms mantas īpašnieks vai likumīgais valdītājs;
  • vai kādai personai ir likumīgas tiesības uz mantu;
  • rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu.

Ja tiesa atzīst, ka mantas saistība ar noziedzīgu nodarījumu nav pierādīta vai mantas izcelsme nav noziedzīga, tā pieņem lēmumu izbeigt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu.

Tiesas lēmumu 10 dienu laikā var pārsūdzēt apgabaltiesā, sūdzību vai protestu iesniedzot rajona (pilsētas) tiesā. Sūdzību vai protestu izskata tiesa triju tiesnešu sastāvā.

Izskatot sūdzību vai protestu, tiesa var atcelt rajona (pilsētas) tiesas lēmumu un pieņemt KPL  630. pantā minēto lēmumu. Lēmums nav pārsūdzams.

Izskatot sūdzību vai protestu, tiesa atceļ rajona (pilsētas) tiesas lēmumu un nosūta materiālus jaunai izskatīšanai, ja konstatē kādu šā likuma pārkāpumu, kuru tiesa pati nevar novērst. 

Lēmums nav pārsūdzams.